STWK
Nasdaq OMX Stockholm

Aktien

Stockwik handlas på Nasdaq OMX Stockholm som STWK. Klicka här för att komma till Nasdaq OMX Nordic.

 

Ägarförhållanden

Stockwiks 10 största ägare per sista november 2021

 

Aktieägare

Olof Nordberg via bolag

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension

State Street Bank and Trust Co, W9

Oskar Lindström via bolag

Mathias Wiesel via bolag

Nordnet Pensionsföräkring AB

Handelsbanken Microcap Sverige

David Andreasson m. fam

Rune Rinnan via bolag

Amnäs Holding AB

Övriga

Summa

Aktier (st)

808 439

532 656

472 440

424 549

349 371

281 002

250 000

155 582

147 093

109 452

2 625 950

6 156 334

Röster (%)

13,1

8,7

7,7

6,9

5,7

4,6

4,1

2,5

2,4

1,8

42,7

 

100,0

Insynsregister

I Sverige finns ett offentligt register över personer i noterade aktiebolag som har så kallad insynsställning. En person i insynsställning har skyldighet att anmäla förändringar i sitt värdepappersinnehav. Vilka dessa personer är och deras innehav och transaktioner återfinns på Finansinspektionens hemsida. Länk till Finansinspektionens hemsida

 

Potentiella aktier

Antal aktier före sammanläggning
Aktiekapital (kr) 
Kvotvärde (kr) 
Antal aktier efter sammanläggning
Kvotvärde efter sammanläggning (kr)
Aktier som tillkommit 
Totalt antal aktier före potentiella aktier

 

1 998 642 520 
1 998 642,523 
0,001
3 997 285 
0,50
998 225
4 995 510

 

Stockwik potentiella aktier.png
Sammanläggning av aktier år 2019


Vid Stockwiks extra bolagsstämma den 14 januari 2019 beslutades om sammanläggning av aktier 1:500, varigenom 500 aktier sammanläggs till en (1) aktie, och styrelsens bemyndigande att besluta om avstämningsdag. Sammanläggning av aktier innebär att man lägger samman det befintliga antalet aktier till färre aktier. Antalet aktier i bolaget minskar och kvotvärdet per aktie blir högre. Det totala aktiekapitalet förändras ej. Den beslutade sammanläggningen genomfördes med förhållandet 1:500 vilket innebär att för varje befintligt antal 500 aktier ersattes dessa av en (1) ny aktie. Varken värdet på något enskilt innehav eller Stockwiks totala börsvärde ska påverkas av själva sammanläggningen då det endast är antalet aktier som förändrats. Innehav som ej var jämnt delbara med 500 erhöll vederlagsfritt nödvändigt antal aktier från Stockwik för att kunnat bli jämnt delbara med 500. Som mest kunde 499 aktier erhållas. Syftet med sammanläggningen är att ge investerare en tydligare och därmed bättre överblick av Stockwiks aktievärde då varje aktie representerar en mer lagom del av bolaget. Likviditeten i aktien kan förbättras och Stockwikaktiens värde kan bli mer stabilt.


Exempel

Innehav 15 aktier; 485 aktier erhölls vederlagsfritt för att summera till 500 aktier vilket efter sammanläggningen är 1 aktie.
 

Innehav 1.000.000 aktier; 1.000.000 / 500 = 2000 aktier efter sammanläggningen.
 

Innehav 1.000.015 aktier; 485 aktier erhölls vederlagsfritt för att innehavets totala antal aktier skulle bli jämnt delbart med 500; (1.000.015 +485) / 500 = 2001 aktier efter sammanläggningen.
 

Beslut om sammanläggning och ändring av bolagsordning har registrerats hos Bolagsverket. Stockwiks styrelse har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier var den 22 februari 2019.
 

Tidplan för sammanläggningen:
 

20 februari 2019 Sista dag för handel i Stockwiks aktie inklusive rätt till sammanläggningen
 

21 februari 2019 Första dagen för handel i Stockwiks aktie exklusive rätt till sammanläggningen. Aktiekursen kommer från och med detta datum att återspegla effekten av sammanläggningen
 

22 februari 2019 Avstämningsdag för sammanläggningen av aktier
 

Aktieägare har inte behövt vidta några åtgärder för att deltaga i sammanläggningen.
 

De aktieägare vars innehav på avstämningsdagen inte var jämnt delbart med 500 erhöll vederlagsfritt aktier från en garant för att innehavet skulle bli jämnt delbart med 500. Tillhandahållande av s.k. utjämningsaktier skedde genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behövde vidtas av aktieägarna.
 

Till följd av sammanläggningen bytte Stockwiks aktie ISIN-kod. Från och med den 21 februari 2019 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0012257970.
 

Genom sammanläggningen kom det totala antalet aktier att minska från 1.998.642.520 aktier till 3.997.285 aktier. Varje aktie har efter genomförd sammanläggning ett kvotvärde om ca 0,5 kronor per aktie.
 

Garanten kompenserades genom en riktad nyemission för de antal utjämningsaktier som ianspråktagits.
 

Med anledning av sammanläggningen av aktier 1:500 har omräkning skett av teckningskurs respektive konverteringskurs enligt de fullständiga villkoren för utestående teckningsoptioner och konvertibler.