top of page

För långsiktighet
och trygghet.

Om oss

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik köper bolag och erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom lönsamhet och kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper;

 

Rätt företag, rätt människor, rätt värderingar.

 

Detta erbjuder vi våra aktieägare

Stockwik utgör en trygg långsiktig exponering mot en mängd välskötta bolag inom varierande segment och nischer. Genom noga utvalda investeringar i varierande företag och branscher minimeras risk genom denna diversifiering. Vår inspiration kommer från många håll. Noterade bolag, som typiskt förvärvar större bolag inom valda nischer i jämförelse med Stockwik, är Addtech och Indutrade. Vad beträffar synen på värdering och inte minst risk är vi influerade av Benjamin Graham, David Dodd och Joel Greenblatt för att nämna några namn. Mycket inspiration kommer naturligtvis också av den glädje vi ser i välfungerande företag, i passionen hos drivna individer, i mötet mellan människor och i att bygga något vi alla kan vara stolta över. Stockwik är inriktat på effektiva bolag med stabila och positiva kassaflöden. Vår portfölj erbjuder en riskspridning. Styrelsens och ledningsgruppens samlade kompetens borgar för god avkastning till låg operationell risk. Stockwik har som ambition att uppnå en årlig värdetillväxt till låg operationell risk. 

Förvärvsidé

Stockwik är ett investeringsföretag fokuserat på förvärv och förvaltning av svenska kvalitetsföretag. Stockwik tar ansvarsfullt över efter den som säljer sitt företag till oss. Vi vårdar och vidareutvecklar verksamheterna tillsammans med den kvarvarande personalen. Som ett börsnoterat bolag skapar vi en möjlighet för den som investerar i vår aktie att få vara en del av detta. Stockwik främjar sunt och långsiktigt företagande. Vi köper bolag för att behålla dem.

 

Möjligheter till investeringar

Stockwiks marknad för företagsförvärv är Sverige. Fokus ligger på företag med rörelsevärden mellan 25 och 100 miljoner kronor. Kompletteringsförvärv kan dock vara mindre. Stockwik förvärvar bolag som helägda. Möjligheterna till förvärv är gynnsamma. Det finns över 20.000 företag i rätt storlek. Även med höga krav finns det mer än tillräckligt med förvärvsmöjligheter. Många verksamheter har skapats av företagsamma fyrtio- och femtiotalister. Många av dessa företag drivs ännu av ursprungsentreprenören. Det är helt naturligt då verksamheterna ofta älskas av de verksamma och de utgör en livsstil som man trivs med. Förr eller senare blir det dock alltid aktuellt med generationsväxling. En annan situation som vi möter är företagare som känner ett behov av nya utmaningar och söker nya möjligheter, att utvecklas vidare och när en önskan efter nya kolleger. Detta kan vara trots att de i sin verksamhet har tiotals anställda. I Stockwiks sammanhang erbjuds ett stimulerande och utvecklande nätverk av individer med olika bakgrund och kompetenser. Alla delar passionen för att driva verksamheter och att skapa något att vara stolta över. Stockwik kan också bidra till att lyfta småföretag att blomma ut som större verksamheter. Denna transition kräver ofta en kombination av att vårda och ta vara på det befintliga och att samtidigt skapa rätt strategiska och strukturella byggstenar för den framtida utvecklingen. Inte sällan krävs ytterligare personella resurser och kapital. Relevanta kompetenser och erfarenheter samt Stockwiks nätverk skapar goda förutsättningar. Den som säljer sitt bolag till Stockwik ska känna fullt förtroende för att det är i goda händer hos Stockwik. Stockwik är en ägare som ansvarsfullt förvaltar och utvecklar verksamheten. Vi lyssnar på den som säljer och tar vara på den kompetens som finns hos personalen. Alla ska känna en trygghet i och en stolthet över att verksamheten lever vidare och utvecklas positivt som en del av Stockwik.

Image by Josefin

Rätt företag

Stockwik har inga utgångsbegränsningar vad gäller bransch eller verksamhet i sökandet efter investeringsobjekt. Samtidigt är det ändå långt från alla företag som uppfyller våra krav. Företag som särskilt intresserar Stockwik är verksamheter med en hög kvalitet i sin operativa verksamhet och lönsamhet. En grundläggande kvalitativ variabel är yrkesstolthet. Det kan också beskrivas som sund företagskultur som präglas av glädje, ärlighet, goda kundrelationer samt ordning och reda. Exempel på kvantitativa variabler som är viktiga för oss är en stabil och uthållig lönsamhet samt en effektiv kapitalanvändning. Våra kvantitativa och kvalitativa investeringskriterier tjänar som utgångspunkt och gallring. Med våra kvalitativa kriterier säkerställer vi att vi investerar i företag med en i grunden vital kultur. Med vår kvantitativa ranking kan vi fokusera på de bästa bolagen i populationen.

Rätt människor

Lika mycket som Stockwik investerar i företag, investerar vi i individer. Även om entreprenören som säljer sitt företag till oss inte alltid är kvar i verksamheten är det ofrånkomligt att kulturen lever kvar i hög grad. Med tiden kan den påverkas och förändras men vi investerar hellre i företag där kulturen redan är positiv och sund. De långsiktiga förutsättningarna är enligt vår mening härigenom bättre i alla lägen och inte minst vid succession. Vi värdesätter människor som är ärliga, pålitliga och engagerade, som är skickliga inom sitt område och som inte bara gör jobbet utan verkligen gör kunderna nöjda. Människor som har en yrkesstolthet.

Wheat%25252520Field_edited_edited_edited

Rätt värderingar

Stockwik har inga utgångsbegränsningar vad gäller bransch eller verksamhet i sökandet efter investeringsobjekt. Samtidigt är det ändå långt från alla företag som uppfyller våra krav. Företag som särskilt intresserar Stockwik är verksamheter med en hög kvalitet i sin operativa verksamhet och lönsamhet. En grundläggande kvalitativ variabel är yrkesstolthet. Det kan också beskrivas som sund företagskultur som präglas av glädje, ärlighet, goda kundrelationer samt ordning och reda. Exempel på kvantitativa variabler som är viktiga för oss är en stabil och uthållig lönsamhet samt en effektiv kapitalanvändning. Våra kvantitativa och kvalitativa investeringskriterier tjänar som utgångspunkt och gallring. Med våra kvalitativa kriterier säkerställer vi att vi investerar i företag med en i grunden vital kultur. Med vår kvantitativa ranking kan vi fokusera på de bästa bolagen i populationen.

Långsiktighet


Vi arbetar varje dag för att ta ett steg framåt. Vi är inte långsiktiga för att ursäkta saktfärdighet. Vi är långsiktiga när vi investerar. Företag vi köper behåller vi.

Att ingå i vår verksamhet


Vi är intresserade av bolag som kvalificerar sig till att ingå i vår verksamhet, till vårt nätverk, till att vara en del av vår grupp. De företag som gör det, eller kan utvecklas till att göra det, får tillgång till allt vad vårt nätverk erbjuder i form av kompetens och kontakter, erfarenhet kring processer och till att vara en del av det värde vi skapar. Stockwik står för en miljö som främjar sunt, hållbart och långsiktigt företagande. Vi erbjuder en möjlighet för bolag som står inför generationsväxlingsproblem att fortsätta verka, växa och finnas till för sina kunder. Vi erbjuder en möjlighet för entreprenörer att säkra en del av det värde som skapats och att diversifiera sin ekonomiska risk. Samtidigt utgör Stockwik en plattform där entreprenörer kan fortsätta och till och med att accelerera sin tillväxt eller finna avlastning för att fokusera på det som de personligen gör bäst.

Bemanning

Stockwiks ledning och styrelse har lång erfarenhet samt relevanta och kompletterande kompetenser. Utmärkta kunskaper finns inom analys och värdering, operativ ledning och drift av bolag, bolagsjuridik samt juridik för förvärv och avtal, att vända förlustgående bolag till vinst, och att genomföra såväl förvärv som kompletteringsförvärv samt avyttringar. Utöver detta finns välutvecklade och utbredda nätverk. Vi har god erfarenhet av att arbeta tillsammans. I huvudsak arbetar ledningen aktivt med nyinvesteringar samt analys och kontinuerlig uppföljning av befintliga portföljbolag. Utöver det sedvanliga styrelsearbetet verkar styrelsen som investeringsråd där de slutgiltiga investeringsbesluten tas. Till Stockwik finns också knutet ett affärsnätverk av erfarna entreprenörer och företagsledare. Dessa finns inom en mängd olika branscher och specialområden där var och en har en egen ingående kunskap om och erfarenheter av de utmaningar och möjligheter som företag ställs inför. Genom detta nätverk kan Stockwik snabbt och kvalificerat ytterligare utvärdera investeringsmöjligheter, hitta möjligheter eller finna lösningar på investeringsobjektens och portföljbolagens behov. Detta nätverk får också en styrka i långsiktiga aktieäganden i Stockwik.

Socialt Ansvar

Stockwik har på ett självklart vis ett naturligt inslag av socialt ansvar, såväl internt som externt. Vi har en grundläggande inställning till att företag vi väljer att investera i på något vis ska bidra positivt till vårt samhälle. Vi värnar också om att anställda ska trivas, utvecklas och på alla vis må bra i våra verksamheter. Givetvis värderar vi också de företag som ligger utanför vår koncern och som vi väljer att anlita, leverera till eller på något vis samarbeta med. För Stockwiks vidkommande är detta centralt utifrån ett grundläggande förhållningssätt till att vi är en del av något större; ett nätverk, samhälle och i slutändan vår värld. Det är också naturligt utifrån att vi investerar långsiktigt i företag och att dessa består av människor.  

I syfte att säkerställa en hög grad av kvalitet i detta arbete har Stockwik etablerat såväl praktiska rutiner som formell uppföljning. Arbetet pågår kontinuerligt och förbättras ständigt. Givetvis är arbetet kring hållbarhet en del av såväl Stockwiks styrelsearbete som styrelsearbetet i våra portföljbolag.

Stockwik och FN:s mål för hållbar utveckling

bottom of page