top of page

Bolagsordning

Bolagsordning för Stockwik Förvaltning AB (publ) (556294-7845)

§ 1    FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Stockwik Förvaltning AB (publ).

§ 2    SÄTE

Bolagets säte skall vara Solna kommun.

§ 3    VERKSAMHET

Bolaget skall självt eller genom hel- eller delägda dotterbolag, äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis genom att köpa och sälja immateriella och materiella tillgångar, bedriva konsultverksamhet inom bl.a. ekonomi, juridik och affärsutveckling och utöva finansieringsverksamhet, bedriva finansiering åt närstående bolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dock inte bedriva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om finansieringsverksamhet.

§ 4    AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1.700.000 kronor och högst 6.800.000 kronor.

§ 5    ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 3.400.000 och högst 13.600.000.

§ 6    RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 januari - 31 december.

§ 7    AKTIES RÖSTRÄTT

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 8    STYRELSEN

Styrelsen skall bestå av tre till åtta ledamöter, med högst åtta suppleanter.

§ 9    REVISORER

Bolaget skall ha en eller två auktoriserade revisorer, med högst en eller två auktoriserade revisorer som revisorssuppleanter, eller ett eller två registrerade revisionsbolag. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs.

 

§ 10    ÅRSSTÄMMA

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 

 1. Val av ordförande vid stämman;

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

 3. Val av en eller två justeringsmän;

 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

 5. Godkännande av dagordning;

 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;

 7. Beslut

  1. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall, av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;

 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter;

 9. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer;

 10. Val av styrelse samt eventuella suppleanter och i förekommande fall val av revisor/er och revisorssuppleant/er.

 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

§ 11    KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid samma tidpunkt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse till bolagsstämma har skett.

 

Aktieägare får delta i bolagsstämman endast om aktieägare anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, påskafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

 

§ 12    AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

 

§ 13    ORT FÖR BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma ska hållas på den ort där bolagets styrelse har sitt säte eller i Stockholm kommun.

 

§ 14    INSAMLING AV FULLMAKTER OCH POSTRÖSTNING

 

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

 

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

 

* * * * * *

 

Antagen på årsstämma den 20 maj 2022.

 

Stockwik Förvaltning Bolagsordning Antagen 220520

bottom of page