top of page

Incitamentsprogram

Stockwik har emitterat teckningsoptioner att utgöra incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen. Deltagarnas rätt att förvärva teckningsoptionerna har differentierats med hänsyn till ställning, ansvar och arbetsprestation.

Syftet med incitamentsprogrammet är att;

 • skapa förutsättningar för att rekrytera och bibehålla kompetenta ledande befattningshavare och nyckelpersoner,

 • tillhandahålla ledande befattningshavare och nyckelpersoner konkurrenskraftig ersättning,

 • skapa långsiktig intressegemenskap mellan ledande befattningshavare/nyckelpersoner och bolagets aktieägare,

 • ledande befattningshavare och nyckelpersoner ska kunna ta del av och verka för en långsiktig värdeutveckling, samt

 • möjliggöra för ledande befattningshavare och nyckelpersoner att genom egen investering öka sitt aktieägande i bolaget.

 

Det är styrelsens uppfattning att incitamentsprogram i form av teckningsoptioner till ledande befattningshavare kan komma att upprepas under kommande år.

TECKNINGSOPTIONER 2023/2026

Vid årsstämman den 12 maj 2023 emitterades sammanlagt 124.500 teckningsoptioner vilka erbjuda maximalt tjugofem (25) ledande befattningshavare, verkställande direktör, ekonomichefen, den operativa chefen, portföljbolagschefer samt nyckelpersoner. 

 

Perioden för teckning av aktier löper från och med den 13 maj 2026 till och med den 14 november 2026. Löptiden är således längre än tre (3) år från emissionstillfället. Varje aktie kan tecknas till en teckningskurs motsvarande 120 procent av den underliggande aktiens noterade volymvägda genomsnittskurs hos NASDAQ Stockholm, under en period om 20 handelsdagar före årsstämman den 12 maj 2023.

 

Deltagarnas rätt att förvärva teckningsoptionerna har differentierats med hänsyn till ställning, ansvar och arbetsprestation. Mot denna bakgrund har deltagarna delats upp i tre (3) olika kategorier enligt nedan.

 

·    Kategori 1; den verkställande direktören och ekonomichefen

·    Kategori 2; portföljbolagschefer,

·    Kategori 3; nyckelpersoner.
 

Principen för tilldelning av teckningsoptioner till deltagarna har varit enligt nedan

·    Kategori 1 tilldelas 40 procent av antalet teckningsoptioner

·    Kategori 2 tilldelas 36 procent av antalet teckningsoptioner

·    Kategori 3 tilldelas 24 procent av antalet teckningsoptioner
 

För det fallet att inte samtliga deltagare utnyttjat sin rätt att förvärva erbjudna teckningsoptioner har övriga deltagare, som anmält sitt intresse av att förvärva ytterligare teckningsoptioner med subsidiär förvärvsrätt, erbjudits att förvärva återstående teckningsoptioner.
 

Deltagarna har förvärvat teckningsoptionerna till, vid punkten för förvärv, marknadsvärdet beräknat enligt en oberoende extern värdering med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell. För de teckningsoptioner som överlåtits till deltagarna har deltagarna således betalat en premie per teckningsoption, vilken motsvarat marknadsvärdet för teckningsoptionerna per förvärvsdatum enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell.
 

Fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som emitterats inom ramen för incitamentsprogrammet innebär en utspädning om högst 2 procent av det totala antalet utestående aktier och röster.

TECKNINGSOPTIONER 2022/2025

Vid årsstämman den 20 maj 2022 emitterades sammanlagt 120.000 teckningsoptioner vilka förvärvades av tjugofyra (24) ledande befattningshavare, verkställande direktör, ekonomichefen, den operativa chefen, portföljbolagschefer samt nyckelpersoner. Erbjudandet fulltecknades i sin helhet och samtliga teckningsoptioner har förvärvats. Perioden för teckning av aktier löper från och med den 9 maj 2025 till och med den 7 november 2025. Löptiden är således längre än tre (3) år från emissionstillfället. Varje aktie kan tecknas till en teckningskurs om 103,4 kronor.

 

Deltagarnas rätt att förvärva teckningsoptionerna har differentierats med hänsyn till ställning, ansvar och arbetsprestation. Mot denna bakgrund har deltagarna delats upp i fyra (4) olika kategorier enligt nedan.

·    Kategori 1; den verkställande direktören,

·    Kategori 2; ekonomichefen och operativa chefen,

·    Kategori 3; portföljbolagschefer,

·    Kategori 4; nyckelpersoner.
 

Principen för tilldelning av teckningsoptioner till deltagarna har varit enligt nedan

·    Kategori 1 tilldelas 12,5 procent av antalet teckningsoptioner

·    Kategori 2 tilldelas 12,5 procent av antalet teckningsoptioner

·    Kategori 3 tilldelas 32,5 procent av antalet teckningsoptioner

·    Kategori 4 tilldelas 42,5 procent av antalet teckningsoptioner
 

För det fallet att inte samtliga deltagare utnyttjat sin rätt att förvärva erbjudna teckningsoptioner har övriga deltagare, som anmält sitt intresse av att förvärva ytterligare teckningsoptioner med subsidiär förvärvsrätt, erbjudits att förvärva återstående teckningsoptioner.
 

Deltagarna har förvärvat teckningsoptionerna till, vid punkten för förvärv, marknadsvärdet beräknat enligt en oberoende extern värdering med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell. För de teckningsoptioner som överlåtits till deltagarna har deltagarna således betalat en premie per teckningsoption, vilken motsvarat marknadsvärdet för teckningsoptionerna per förvärvsdatum enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell.
 

Fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som emitterats inom ramen för incitamentsprogrammet innebär en utspädning om högst 1,91 procent av det totala antalet utestående aktier och röster.
 

TECKNINGSOPTIONER 2021/2024

Vid årsstämman den 14 maj 2021 emitterades sammanlagt 160.000 teckningsoptioner. Ingen av dessa teckningsoptioner har överlåtits till ledande befattningshavare eller nyckelpersoner. 

 

TECKNINGSOPTIONER 2020/2023
Vid årsstämman den 8 maj 2020 emitterades sammanlagt 90.000 teckningsoptioner vilka förvärvades av fem (5) ledande befattningshavare; verkställande direktör, ekonomichefen, portföljbolagschefer samt nyckelpersoner. Erbjudandet fulltecknades i sin helhet och samtliga teckningsoptioner har förvärvats. Perioden för teckning av aktier löper från och med den 10 maj 2023 till och med den 10 november 2023. Löptiden är således längre än tre (3) år från emissionstillfället. Varje aktie kan tecknas till en teckningskurs om 54,70 kronor.

Deltagarnas rätt att förvärva teckningsoptionerna har differentierats med hänsyn till ställning, ansvar och arbetsprestation. Mot denna bakgrund har deltagarna delats upp i fyra (4) olika kategorier enligt nedan.

 • Kategori 1; den verkställande direktören

 • Kategori 2; ekonomichef

 • Kategori 3; portföljbolagschefer

 • Kategori 4; nyckelpersoner
   

Principen för tilldelning av teckningsoptioner till deltagarna har varit enligt nedan

 • Kategori 1 tilldelas 33 procent av antalet teckningsoptioner

 • Kategori 2 tilldelas 22 procent av antalet teckningsoptioner

 • Kategori 3 tilldelas 34 procent av antalet teckningsoptioner

 • Kategori 4 tilldelas 11 procent av antalet teckningsoptioner
   

För det fallet att inte samtliga deltagare utnyttjat sin rätt att förvärva erbjudna teckningsoptioner har övriga deltagare, som anmält sitt intresse av att förvärva ytterligare teckningsoptioner med subsidiär förvärvsrätt, erbjudits att förvärva återstående teckningsoptioner.
 

Deltagarna har förvärvat teckningsoptionerna till, vid punkten för förvärv, marknadsvärdet beräknat enligt en oberoende extern värdering med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell. För de teckningsoptioner som överlåtits till deltagarna har deltagarna således betalat en premie per teckningsoption, vilken motsvarat marknadsvärdet för teckningsoptionerna per förvärvsdatum enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell.
 

Fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som emitterats inom ramen för incitamentsprogrammet innebär en utspädning om högst 2,05 procent av det totala antalet utestående aktier och röster.

TECKNINGSOPTIONER 2019/2022
Vid årsstämman den 3 maj 2019 emitterades sammanlagt 160.000 teckningsoptioner vilka förvärvades av nio (9) ledande befattningshavare; verkställande direktör, ekonomichefen, portföljbolagschefer samt nyckelpersoner. Erbjudandet fulltecknades i sin helhet och samtliga teckningsoptioner har förvärvats. Perioden för teckning av aktier löper från och med den 6 maj 2022 till och med den 6 november 2022. Löptiden är således längre än tre (3) år från emissionstillfället. Varje aktie kan tecknas till en teckningskurs om 22,70 kronor.

 

Deltagarnas rätt att förvärva teckningsoptionerna har differentierats med hänsyn till ställning, ansvar och arbetsprestation. Mot denna bakgrund har deltagarna delats upp i fyra (4) olika kategorier enligt nedan.

 • Kategori 1; den verkställande direktören

 • Kategori 2; ekonomichef

 • Kategori 3; portföljbolagschefer

 • Kategori 4; nyckelpersoner
   

Principen för tilldelning av teckningsoptioner till deltagarna har varit enligt nedan

 • Kategori 1 tilldelas 40 procent av antalet teckningsoptioner

 • Kategori 2 tilldelas 20 procent av antalet teckningsoptioner

 • Kategori 3 tilldelas 20 procent av antalet teckningsoptioner

 • Kategori 4 tilldelas 20 procent av antalet teckningsoptioner
   

För det fallet att inte samtliga deltagare utnyttjat sin rätt att förvärva erbjudna teckningsoptioner har övriga deltagare, som anmält sitt intresse av att förvärva ytterligare teckningsoptioner med subsidiär förvärvsrätt, erbjudits att förvärva återstående teckningsoptioner.
 

Deltagarna har förvärvat teckningsoptionerna till, vid punkten för förvärv, marknadsvärdet beräknat enligt en oberoende extern värdering med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell. För de teckningsoptioner som överlåtits till deltagarna har deltagarna således betalat en premie per teckningsoption, vilken motsvarat marknadsvärdet för teckningsoptionerna per förvärvsdatum enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell.
 

Fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som emitterats inom ramen för incitamentsprogrammet innebär en utspädning om högst 3,88 procent av det totala antalet utestående aktier och röster.
 

Incitamentsprogrammen beräknas inte medföra några kostnader av betydelse för bolaget.
 

Utnyttjande av teckningsoptioner tillför bolagets kassa likvida medel motsvarande den totala emissionslikviden för tecknade aktier samt att bolagets aktiekapital och fria egna kapital ökar, vilket får en positiv effektiv på bolagets soliditet.

bottom of page