top of page

Rörlig ersättning

Årsstämman har fastställt riktlinjer för styrelsens bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen.

Riktlinjerna gäller ersättningar till verkställande direktören och övriga personer i koncernens ledningsgrupp.

Den rörliga lönen ska baseras på koncernens resultattillväxt, lönsamhet och kassaflöde. Den årliga rörliga delen kan uppgå till maximalt 30 procent av den fasta grundlönen.

bottom of page