top of page

Förvärv Admit och företrädesemission

Viktig information

Denna information får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Denna information får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Stockwik har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av denna information. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Denna dokumentation kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Stockwiks aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

 

Informationsmemorandum

200614 Stockwik informationsmemorandum företrädesemission juni – juli 2020

 

Anmälningssedel

200615 Anmälningssedel för teckning utan företräde

 

Pressmeddelanden

200614 Stockwik presenterar informationsmemorandum

200511 Stockwik förvärvar Admit och föreslår fullt garanterad företrädesemission *

200511 Stockwik kallelse till extra bolagsstämma *

 

Extra bolagsstämma

Stockwik kallelse till extra bolagsstämma 200511

Stockwik fullmaktsfomulär 7 54 a ABL

Stockwik styrelsens redogörelse 13 7 200510

Stockwik styrelsens redogörelse 13 6 200510

Admit värderingsutlåtande Maj 2020

PwC yttrande över styrelsens redogörelse för apport 13 8 200510

PwC Yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser 13 6 200510

 

* anger från och med 160703 regulatorisk information i enlighet med MAR, svensk lag, börsens regelverk och bolagsstyrningskodens krav.

bottom of page